Konstrukcja posadowiona na luźnych piaskach może być solidna i trwała, pod warunkiem, że jest dobrze zaprojektowana.

o biurze

 

Biuro inżynierskie prowadzi mgr inż. Arkadiusz Peremicki, który od wielu lat działa na terenie Dolnego Śląska, a w szczególności w Bogatyni, Zgorzelcu i okolicach.

APBI specjalizuje się w projektowaniu obiektów budowlanych, ale również oferuje nadzory budowlane (również w zakresie dozoru górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych), ekspertyzy oraz kosztorysy. Oprócz tego wykonuje oceny stanu technicznego i przeglądy budowlane.

Z racji dużego doświadczenia i wiedzy w branży inżynierskiej biuro wspiera Zleceniodawców w zakresie doradztwa budowlanego i inwestycyjnego.

 

Biuro prowadzi swoją działalność również w obrębie miast takich jak  Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska Poręba, Świeradów Zdrój, a także Bolesławiec oraz Lubin i Polkowice.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą biura poniżej.

oferta

kliknij na kategorię aby rozwinąć ofertę
PROJEKTOWANIE
 • wykonywaniej projektów budowlanych wielobranżowych
  • WYKONAWCZE WIELOBRANŻOWE
  • INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ I TRANSPORTOWEJ
  • BUDOWLI INŻYNIERYJNYCH BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
  • REMONTÓW ELEMENTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

  PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE WIELOBRANŻOWE

  obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, magazynowych oraz mieszkalnych;
  odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remonty istniejących obiektów budowlanych;

   

  PROJEKTY BUDOWLANE BUDOWY, PRZEBUDOWY LUB REMONTU INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ I TRANSPORTOWEJ

  dróg, zjazdów publicznych i indywidualnych, placów parkingów, chodników oraz ścieżek rowerowych wraz z towarzyszącymi obiektami inżynierskimi;
  prowadzenie postępowania formalno-prawnego w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji;

   

  PROJEKTY WYKONAWCZE BUDOWLI INŻYNIERYJNYCH BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

  budowli sportowych, budowli ziemnych, ochronnych i hydrotechnicznych, konstrukcji oporowych, fundamentów pod urządzenia techniczne;

   

  PROJEKTY BUDOWLANE REMONTÓW ELEMENTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

  o konstrukcji żelbetowej, stalowej, drewnianej oraz murowanej; projekty wzmocnień konstrukcji budowlanych (również spowodowanych szkodami górniczymi);

 • wszelkie działania przy zabytkach
  • projekty
  • dokumentacja
  • wykonanie
  • uzgodnienia
  • badania

  projekty budowlane obiektów zabytkowych

  wykonanie projektów budowlanych wraz z dokumentacją kosztorysową dopracowaną do konkretnego programu finansowego

  uzgodnienia konserwatorskie

  badanie stratygraficzne

 • wszelkie działania podlegające pod Urząd Górniczy
  • projekty budowlane

  projekty budowlane w obrębie zakładów górniczych odkrywkowych

NADZÓR
 • nadzory, ekspertyzy i kosztorysy
  • nadzory budowlane
  • kierownik budowy
  • inspektor nadzoru inwestorskiego
  • ekspertyzy budowlane
  • oceny stanu technicznego
  • kosztorysy budowlane
  • kosztorysy inwestorskie

  NADZORY BUDOWLANE, W TYM ŚWIADCZENIE USŁUG KIEROWNIKA BUDOWY LUB INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

  1. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.).

  2. w zakresie wyższego dozoru ruchu specjalności technicznej budowlanej w zakładach górniczych odkrywkowych zgodnie z wymaganiami prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. Z 2005r., Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.).

  EKSPERTYZY BUDOWLANE ORAZ OCENY STANU TECHNICZNEGO

  KOSZTORYSY BUDOWLANE I INWESTORSKIE

OKRESOWE PRZEGLĄDY OBIEKTÓW
 • obsługa, kontrole i dokumentacja
  • obsługa książki obiektu budowlanego
  • okresowe kontrole techniczne obiektów budowlanych
  • sporządzanie harmonogramów niezbędnych remontów
  • opracowanie dokumentacji kosztowej
  • kosztorysy inwestorskie
  • przedmiary
  • kontrole obiektu robót budowlanych

  OBSŁUGA KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

  w tym uzupełnienie, przeszkolenie w prowadzeniu, jak i założenie książki obiektu budowlanego.

   

  PROWADZENIE OKRESOWYCH KONTROLI TECHNICZNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
  (m.in. szkół i jednostek oświatowych)
  w tym:

  przegląd jednoroczny obiektu budowlanego (budowlany i sanitarny);

  przegląd pięcioletni obiektu budowlanego (budowlany i sanitarny) wraz z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej;

  przegląd jednoroczny 2 razy do roku obiektu budowlanego (budowlany i sanitarny);

  przegląd bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

   

  PROWADZENIE OKRESOWYCH KONTROLI TECHNICZNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
  (m.in. placów zabaw)

  w tym przegląd i kontrola uwzględniająca (oprócz wymagań prawa budowlanego) również wymagania bezpieczeństwa normy PN-EN 1176, PN-EN 1177: 2008, CZĘŚCI 7 NORMY PN-EN 1176, PN-EN 14960: 2008 ORAZ PN-EN 14974.

   

  SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMÓW NIEZBĘDNYCH REMONTÓW

  opracowania w programie Planista, Microsoft Project.

   

  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI KOSZTOWEJ (M.IN.KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH I PRZEDMIARÓW) WYNIKŁYCH Z KONTROLI OBIEKTU ROBÓT BUDOWLANYCH

  opracowania w programie norma pro.

   

  DORADZTWO TECHNICZNE W ZAKRESIE WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

   

   

 • szczegóły usług

  przeglądy okresowe są wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych zgodnie z ustawą prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) i polegają na kontroli:

   

  przegląd jednoroczny obiektu budowlanego ( art. 62 ust.1 pkt. 1 pb)

  okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;

  instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;

  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

   

  przegląd pięcioletni obiektu budowlanego (art. 62 ust.1 pkt. 2 pb)

  okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

   

  przegląd jednoroczny 2 razy do roku obiektu budowlanego (art.62 ust.1 pkt.3 pb)

  okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

   

  przegląd bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego (art.62 ust.1 pkt. 4 pb)

  bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 tj. w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

   

  przegląd placów zabaw

  dodatkowo coroczny okresowy przegląd techniczny i kontrola placów zabaw uwzględnia (oprócz wymagań prawa budowlanego) również wymagania bezpieczeństwa normy pn-en 1176 (wyposażenie,dodatkowe wymagania bezpieczeństwa, wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji wszystkich placów zabaw i wszystkich urządzeń, które na nim się znajdują a także innego sprzętu, który nie jest przeznaczony do zabawy) oraz pn-en 1177: 2008 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. wymagania bezpieczeństwa i metody badań ) . przegląd placów zabaw weryfikuje również wytyczne dla systemu zarządzania stosowanego na placu zgodnie z częścią 7 normy pn-en 1176. w razie konieczności bezpieczeństwo użytkowania sprawdza się również na zgodność z normą pn-en 14960: 2008 (nadmuchiwany sprzęt do zabawy – wymagania bezpieczeństwa i metody badań) i pn-en 14974: 2007 (urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego – wymagania bezpieczeństwa i metody badań).

 • dla firm
 • inwestorzy prywatni
 • inwestorzy instytucjonalni

kontakt